mandag den 18. juni 2012

Kommentarer til det omdelte mødereferat


Kommentarer til Mødereferat af møde i Beboerhuset, Sdr. Ringvej 51C 6. juni 2012
Af Karsten A. Krabbe 18. juni 2012

Under punktet Deltagere:
»Fremmødte beboere i Ringparken: 187 lejligheder repræsenteret - 374 stemmesedler uddelt. I alt ca. 200«

Referenten nævner ikke, at der er uddelt ekstra stemmesedler til omkring 10 personer før 06 afstemning - 2. afstemning

Der er således uddelt ca. 374 + 2 x antal personer, som hævdede at de var kommet til at smide hele stemmesedlen i stemmekasserne.

Dirigenten bad dem, der havde gjort dette, om at stille sig op ved siden af ham inden selve afstemningen. - Han stillede IKKE krav om dokumentation for deres påstand..

Under punkt 04 Godkendelse af dagsorden.
»Når temaet ved afstemning om drejer sig om økonomi, skal forslag om urafstemning vedtages med min. 50% ja-stemmer«

Som det fremgår af referatet og hvad der blev sagt på selve mødet, så var hovedargumentet, som blev brugt for at beboerne skulle stemme ja til helhedsplanen, jo udtrykkeligt, at huslejen ville stige med 40% eller 65%, hvis beboerne ikke stemte ja til den foreløbige helhedsplan.

Det forhold, at beboerselskabet ikke har offentliggjort en eksakt huslejestigning, betyder jo ikke, at beboerselskabet SELV ligger inde med den forventede huslejestigning.

Derfor kan argumentet IKKE bruges. - Endvidere er det således beboerselskabet og afdelingsbestyrelsen der skal påvise, at huslejestigningen IKKE overstiger 15%.

Under punkt 05 Fremlæggelse af den foreløbige helhedsplan: (på side 2)
»I den nu foreliggende plan er det fremtidige lejlighedsantal kun reduceret med 51 lejligheder, fra 595 til 543 ~ 8,5%«

Det er temmelig besynderligt, at der ikke er givet nogen som helst begrundelse for denne ændring! Der er heller ikke præciseret, hvordan denne reduktion konkret skal realiseres.

I husstandsomdelt Avis om helhedsplan maj 2012 kan man læse følgende: "Det er målet, at huslejen holder sig på et rimeligt niveau set i forhold til tilsvarende boliger i Roskilde."

(Se efterfølgende tekst om huslejestigninger)

Under punkt 06 Afstemning er der nogle bemærkelsesværdige tal

Under 1. afstemning (om forslag om urafstemning).
Der er uddelt 374 stemmer som tidligere omtalt under Deltagere. Der er kun afgivet 369 stemmer om forslaget. - Det er gådefuldt, hvorfor der mangler 5 stemmer, ovenikøbet et ulige antal!
 - Ydermere og helt usædvanligt er 35 stemmer ugyldige!

Under 2. afstemning (om at sende den foreløbige helhedsplan til Landsbyggefonden).

Der er afgivet 339 stemmer. Hvis dette tal står til troende, så har et antal stemmeberettige beboere ikke deltaget i denne afstemning, som var mødets formål! Der er afgivet 30 FÆRRE stemmer end ved den første afstemning! Dertil kommer, at der efter den 1. afstemning og før den 2. afstemning er uddelt ekstra stemmesedler!

Stemmetallene viser meget usædvanlige stemmefordelinger. Især ved den første afstemning kunne de 5 stemmesedler, der er udleveret, men ikke brugt, sammen med 35 angiveligt ugyldige stemmer har ændret udfaldet af afstemningen.

Med venlig hilsen
Karsten Krabbe

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar