lørdag den 24. august 2013

LUK FESTIVALLEN og LUK MUSICON!

 
LUK FESTIVALLEN og LUK MUSICON!
Giv Roskilde tilbage til borgerne!

Er det en kommunal opgave at arrange koncerter og bygge offentlige "Disney"-lande???

Når jeg dagligt stiger af og på busserne i Roskilde, kan jeg se reklamer for musikalske aktiviteter mange steder i Roskilde by og for mig at se har der flere gange om ugen været musikalske aktiveteter i hele sommerperioden.

Og så vil jeg tillade mig at stille spørgsmålet:
[?] Kan det være en kommunal opgave at medvirke til den slags aktiviteter?
Og skal kommunen »bare« betale til anlæg til ekstrem sport? Her tænker jeg bl.a. på den livsfarlige skaterbane på den nedlagte betonfabrik i Roskilde Syd.

Der har "altid" været musik i Roskilde. Og det skal der naturligvis fortsat være. Musik er dejligt, men der er så sandelig på, om man selv har valgt at lytte til musikken eller om man bliver påtvunget at lytte til noget der kun kan beskrives som ren larm.

Hvorfor ikke støtte de sunde musikalske aktiviteter?
Man kunne jo fx give støtte til musikskolerne m.fl., så børn og unge fik mulighed for at udvikle deres musikalitet og spille og synge til glæde for sig selv, hinanden og alle andre..

Nogle af de største musikalske begivenheder kan afvikles både indendørs og under åben himmel vel at mærke uden at skabe problemer for naboer og borgere og uden at indtage øl og stoffer!

I Roskilde har vi desværre den årlige drukfest på den nye dyrskueplads, som terroriserer den sydlige del af Roskilde med en helt utroligt larm, druk og kaos, ovenikøbet støttet af Socialdemokraterne i Roskilde, der er så begejstret for denne festival, at de har dens logo som del af deres eget logo på hjemmesiden.
 - Og dette forklarer jo en hel del, om Roskilde Kommunes kærlighedsforhold til denne klamme festival, som har mistet enhver musikalsk begrundelse for mange år siden.

I år har politikerne på rådhuset så UDVIDET aktiviteterne: På selve rådhusets trappe arrangeres koncerter mens omtalte drukfest løber af stablen. I centrum opstilles lænestole osv. osv.

Som om det ikke var nok, så lægger man ekstra koncerter ind på Musicon, senest fredag aften (22.8). Det betyder endnu en aften med ulidelig larm i området. Plus unge, der fumler rundt på stier og veje i området. Mange af dem sandsynligvis langt under den alder, hvor det er tilladt at drikke.

Smertegrænsen er - efter min opfattelse - for længst overskredet, hvad angår larm og andre problemer. Jeg er gammel nok til at huske larmen fra racerbanen Roskilde Ring, som blev lukket i 1965 NETOP på grund af larmen.

Nu er der jo snart byrådsvalg, og jeg håber, at borgerne i Roskilde, vil gøre alt for at få standset de politikere, som bare hælder den ene million efter den anden for at tækkes Roskilde Festivallen og kommunens gave til samme: Musicon-skandalen!

Vi borgere skal ikke trækkes ind i larm og alle mulige aktiviteter rundt om i byen på grund af en årlig drukfest!

Tro nu ikke, at jeg er modstander af musik og fester for unge. Faktum er jo, at der holdes kræmmerfest to gange om året på den ny dyrskueplads.
Problemer med høj musik og larm?
Overhovedet ikke !
Det årlige dyrskue afvikles ligeledes uden at give nogen problemer osv. osv.

Derfor LUK FESTIVALLEN og LUK MUSICON!
Giv Roskilde tilbage til borgerne!

tirsdag den 20. august 2013

Forslag til budgetmødet i Ringparken 12. september 2013

Forslag til budgetmødet i Ringparken 12. september 2013 
Af Karsten A.Krabbe, Ringparken 18 st tv 
(Pr. 20. august 2013)

1) Henlæggelser nedsættes til 20 %
2) Overskud fra tidligere år bruges til meget nødvendig vedligeholdelse
3) Alle nedslidte siddebadekar fjernes i løbet af det kommende år
4) Alle bakelit-kontakter (fra 1950-erne) udskiftes med nutidige kontakter
5) De store skovtræer, der rager ud over stien nord for Ringparken fældes eller beskæres kraftigt
6) Store træer, der rager ud over p-pladserne, fældes eller beskæres kraftigt. (Der gøres samtidig en aktiv indsats for at forhindre problemer med duer og dueafføring samt andre skadedyr)
7) Ved stien langs Ringparkens nordside opsættes skilte om, at det er forbudt at lufte hund her.
8) Der opsættes skilte, som fortæller, at det er forbudt at parkere varevogne og lastbiler i tidsrummet fra kl. 22:00 - kl. 06:00 samt henvisning til parkering ved Havsteensvej. (Undtaget er dog af- eller pålæsning af varer og/eller flyttelæs)
9) Der skal udarbejdes retningslinjer for formand og bestyrelsesmedlemmer vedr. kommunikation med beboerne Her (udkast) »Samarbejdet mellem medlemmer af afdelingsbestyrelsen bør være præget af gensidig respekt med udgangspunkt i, at vi stadig skal kunne tale sammen, også når vi er uenige. Som beboere er vi rigtig glade over, at der er nogen der vil påtage sig dette store arbejde, men der er stadig nogle små regler: Kontakt til beboerne bør ske ved skriftlig henvendelse fx pr brev eller mail. Kun i de tilfælde, hvor beboeren selv ønsker en personlig samtale eller en opringning i telefonen, kan dette accepteres. Der er en naturlig respekt om formand og bestyrelsesmedlemmer, som kan blive ødelagt, hvis en af de nævnte starter en diskussion eller på anden måde optræder konfronterende i forhold til en eller flere beboere. Det er aldrig tilladt at optræde truende overfor beboerne«(Slut på udkast)
10) Når der nedsættes arbejdsgrupper, skal det altid via referaterne fremgå, hvem der er medlemmer af arbejdsgrupperne og hvor mange medlemmer der er i arbejdsgruppen.
11) Alle referater af møder mm. skal gives beboerne i skriftlig form. Mange har ikke pc, internet eller Facebook. Det betyder, at det ikke er tilstrækkeligt at henvise til, at beboerne skal gå ind på Internettet for at læse referater eller andre beskeder.
12) Det skal være muligt at stemme pr. brev før budgetmødet og andre vigtige møder, hvis beboere er forhindret i at deltage.
13) Ved afstemninger på afdelingsmøder skal dirigenten altid påse, at det er klart for mødedeltagerne, hvad der stemmes om. Om der kræves almindeligt flertal eller 25% af de afgivne stemmer (ved forslag om urafstemning).
14) Stemmesedler skal altid ved udseende og farve være forskellige fra tidligere benyttede stemmesedler. Mødedatoen bør altid være påført stemmesedlerne. Påskriften:"Kun gyldig den dag, der stemplet på stemmesedlen"
15) Efter punktet "Eventuelt" skal dirigenten (eller én fra afdelingsbestyrelsen) kort referere: Hvor mange der har deltaget i mødet. Hvad der er blevet stemt om, og hvor mange stemmer, der er afgivet. 

Forslag til kommende møder - Vedr. helhedsplanen:
a) Der bør afholdes et nyt informationsmøde, hvor beboerne kan få at vide, hvilke ting i den foreløbige helhedsplan. der er godkendt af Landsbyggefonden.
b) Information om, hvordan kommunen vil støtte helhedsplanen.
c) Afstemning om alle elementer i den foreløbige helhedsplan
d) Klar besked om, hvilke lejligheder, der skal sammenlægges.
e) Urafstemning om forslaget til endelig helhedsplan f) En konkret plan for genhusning og tidsplan for helhedsplanens gennemførelse.

søndag den 18. august 2013

Tanker omkring indkaldelse til budgetmøde af Harry Blunck

Tanker omkring indkaldelse til budgetmøde
af Harry Blunck, forhenværende formand for afdelingsbestyrelsen i Ringparken
18. august 2013

Kære alle,
Har netop fået indkaldelsen til budgetmøde med dagsorden og jeg må sige jeg umiddelbart undres. Jeg er måske en "for gammel model" men jeg har altid taget tidligere beslutninger på budgetmøder alvorligt - det er bestyrelsens forbandede pligt at kende disse og handle i overensstemmelse hermed indtil andet budgetmøde træffer regulerende beslutning.

Kortfattet:

Tidligere valgtes nyt aktivitetsudvalg på budgetmødet! Jeg skuer ikke sådan punkt på dagsordenen. Ideen var jo at udvalget var valgt og "kørte eget budget". Afdelingsbestyrelsen blev konsulteret, når det strammede mht. penge/aktiviteter, men aktivitetsudvalget kørte fint uden at skulle underkaste sig afdelingsbestyrelsen!

Nu fjerner afdelingsbestyrelsen sædvanen og vil åbenbart være diktatorer omkring  aktiviteterne!

Er det, at BOSJ har bestemt at de har overtaget vores område-hus en fordel for afdeling Ringparken? 
Jeg har ikke set regnskab der opgør Fordele/ulemper og gevinst for Ringparken.
Afdeling Ringparken er en selvstændig afdeling og SKAL behandles som sådan.
Afdelingen er ikke "økonomisk malkeko" for BOSJ, eller for den sags skyld afdelingsbestyrelsens luner.
Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig overfor budgetmødet - jvnf. lov om almene boliger. Har der iøvrigt været  "følgeomkostninger" som resultat af at BOSJ arbitrært har overtaget vores områdekontor? Er parkeringspladsen etc. og evt. omlægningsomkostninger "fedtet af på Ringparken"?

Hvis Ja! Så må afdelingsbestyrelsen holdes ansvarlig for det!

Omkring konto 201.7 - så ligger der budgetmødevedtagelse om at lejerne skal justeres indtil man når markedsleje. Man skal være parat til  "indlæggelse" hvis man vil påstå at der ikke her stadig er grund til justering. Ringparkens lejere har i årevis subsidieret de heldige kartofler der har sikret sig garage til en pris der er lavere end mange kælderrum og der er af skiftende afdelingsbestyrelser - og
konveniens-dumme administratorer - ikke gjort noget rigtigt for at rette op på det.
 - Talen om at markedet ikke er til leje-justeringer er ganske enkelt tågesnak. Vis mig en garage som kan lejes ligeså billigt udenfor Ringparken, og opgaven i alment byggeri er - hvis man skulle have glemt det i BOSJ og afdelingsbestyrelsen - at levere gode lejemål til rimelige lejer. Ikke til at visse lejere - måske kæledægger hos bestyrelsen - skal kunne malke de almindelige lejemåls-lejere. De kommer jo til at subsidiere de "stakkels bilejere" !!!! veds at leje uhyre billigt ud.
Det bør være ansvarspådragende at være så dumme!!

Alt i alt må min kommentar være: "Jeg græmmes" og når jeg så hører at man ikke har tidligere referater af afdelingsbestyrelses møder mere. Ja så kan man notere hvorfor man skal "nedsætte arbejdsgruppe" for at opridse  Ringparkens historie. Jeg lavede i sin tid omfattende  studier
af det og "mine bestyrelser" efterlod skriftlige referater.
Det er meget godt at man siger: Det kan man finde på "nettet" men har alle lejere  "Net"?

Hvad har afdelingsbestyrelsen reelt gjort for at inddrage  "andre etniske lejere" i afdelingens liv?
Hvorfor er det o.k. at klistre orienteringssider op på væggen i opgangene når man ikke kan få plads i skabene? Det var bl.a.for at undgå ildspåsættelse at man "separerede" disse ophæng.

Nok om det. Man ulejliges ikke med at dagsordenen lover ordentlig orientering om Helhedsplanen. Her bør der være klart løfte om at denne/disse skitser kommer til ur-afstemning.
En afstemning der må baseres på :
 - Hvad skal ske med de enkelte lejemål?
 - Hvad koster det og
 - hvad er tidsplanen?
De enkelte lejemål må gives mulighed for at træffe beslutning på et informeret grundlag. Ikke bare på hvad BOSJ beslutter med afdelingsbestyrelsen som "dikkende lammehale" og Roskilde Kommune som afgørende faktor.
Gad vide hvor meget de har besluttet i samråd med "Roskilde Festival eller underafdeling deraf. Sidstnævnte kan jo lede penge over til løsning af hvad kommunen ønsker og politikerne dermed få
skær af handledygtige velgørere.

God weekend.

Med venlig hilsen
Harry Blunck
Ringparken 26 st.tv.

torsdag den 8. august 2013

Valg til afdelingsbestyrelsen og repræsentantskabet

Den 12. september er der budgetmøde i Ringparken.

Valg til afdelingsbestyrelsen og repræsentantskabet

Mange af medlemmerne i afdelingsbestyrelsen er på valg.

Måske DU er interesseret i at sidde i afdelingsbestyrelsen og/eller i repræsentantskabet?

Hvem skal vælges ind? (På nuværende tidspunkt er det vist ikke kendt, hvem der ønsker genvalg)

På valg i 2013:

Afdelingsbestyrelsen:
Stefan Zola Ahlm
Ghita Aagaard
Lone Serop
Kim Pedersen

Repræsentantskabet:
Stefan Zola Ahlm
Ghita Aagaard
Ingrid Sejdenfaden
Lone Serop
Svend Erik Christensen

onsdag den 7. august 2013

Tilskud kan bremse boligområdes forfald - Dagbladet

»Ringparken, der blev bygget for 50-60 år siden, trænger .. gevaldigt til en kærlig hånd. Det kan den få med en omfattende helhedsplan, som beboerne vedtog i sommer.

Problemet er, at arbejdet ikke kan gå i gang, før Landsbyggefonden giver deres støtte.«

Disse ord, som er udtalt af Svend Erik Christensen til Dagbladet (13. maj 2013), er vi nogle der undrer os helt vildt over:

Den omfattende helhedsplan er jo ikke den endelige, men en FORELØBIG plan, som forresten blev vedtaget i 2012!

"Arbejdet kan ikke gå i gang"???

JO, Svend Erik Christensen. Faktisk BURDE BOSJ og Afdelingsbestyrelsen for længst være gået i gang med at rette op på mange års forsømmelser ude og inde!!!

Endelig udtaler Svend Erik Christensen:
»Det er nemlig svært at holde på familierne i de nuværende små boliger.

- Der er en tendens til, at hvis folk får barn nummer to, så flytter de, for så er der ikke plads, siger Svend Erik Christensen.«

Sikke noget sludder: Vi er rigtig mange, der som har boet i de 2-værelses lejligheder i adskillige år!

Faktisk findes der jo også 3-værelses lejligheder på omkring 76 kvm. Samtidig vil man opdele 5-værelseslejligheder i en 2V og en 3V.

 - Det kan ikke være rigtigt, at vi beboere skal opleve, at vi skal betale mere end dobbelt så meget til henlæggelser end de fleste andre boligafdelinger. Og så vil man ovenikøbet skrue henlæggelserne op med endnu 3.5 % plus henlægge overskuddet!!

Det er da en svinestreg over for beboerne i Ringparken: Huslejerne stiger og stiger, men vi får mindre og mindre for den kunstigt opskruede husleje, vi betaler!

Læs hele artiklen i Dagbladet (3. maj 2013):
 ► Tilskud kan bremse boligområdes forfald

Folketingets Boligudvalg på besøg i Ringparken 26. august 2013


Folketingets By- og boligudvalg kommer på besøg i Ringparken i Roskilde d. 26. august inviteret af Boligselskabet Sjælland.

Overskriften for dagens program er:
»Almene boliger kan være så nedslidte, at de bør nedrives, både af hensyn til samfundet og til lejerne«

Du kan se programmet her:

Boligudvalget er i Ringparken mellem kl. 10:15 og kl. 11:00.

Temaet for besøget i Ringparken er:
"50’ernes byggeuskik. Case: Ringparken, Roskilde."

Skal det så forstås, at BOSJ nu vil rive Ringparken ned?
Og hvad menes der med: '50'ernes byggeuskik'??

Personligt mener jeg, at boligudvalget burde se på, hvordan et hensynsløst og arrogant boligselskab gennem mange år har kørt en hel boligafdeling i sænk med grov og manglende vedligeholdelse både inde og ude!!!

mandag den 5. august 2013

Skimmelsvamp-skandale i ejendom på Ulvefodvej

Skimmelsvamp-skandale i ejendom på Ulvefodvej
EVAKUERET. Boligforeningen AAB på Ulvefodvej har måttet evakuere 31 beboere fra en ejendom, der er så voldsomt ramt af skimmelsvamp, at boligerne er sundhedsskadelige. 51 står i kø for at komme væk, skriver Boligen, som udgives af BL - Danmarks Almene Boliger.

Kommentar: Er det den samme fremtid, som vi skal forvente i Ringparken?
Bemærk de (sikkert) temmelig nye overdækkede altaner, som sandsynligvis er blevet opført med støtte fra Landsbyggefonden.

Og det er jo et meget centralt problem: Skal vi opleve en helhedsplan, som vil gennemføre de ting, som der er prestige (og støttekroner) i, mens de helt basale problemer med skimmelsvamp i lejlighederne, slet ikke er løst?

Bedømt ud fra Boligselskabet Sjællands hidtidige adfærd, så vil man fortsat ignorere den grundlæggende vedligeholdelse i adskillige år ud i fremtiden.

Gå en tur rundt i Ringparken og se, HVOR nedslidte ydermurene er. Det er jo den helt grundlæggende vedligeholdelse, som man forsømmer i sin jagt på støttekronerne fra Landsbyggefonden!

Læs hele artiklen om Skimmel-svampe-skandalen på Ulvefodvej her:
 ► Skimmelsvamp-skandale i ejendom på Ulvefodvej
Foto: Jan Jeppesen