tirsdag den 19. februar 2013

Stave kan de ikke i afdelingsbestyrelsen


Stave kan de ikke i afdelingesbestyrelsen - men de er rigtig gode til "skønskrive" tingene
Stave kan de ikke i afdelingsbestyrelsen - og så synes jeg, at bestyrelsens version om aktiviteter i Ringparken er helt forskellig fra det, som AKTIVITETSUDVALGET skriver.
 - Men det svarer jo til det generelle billede: En afdelingsbestyrelse som »skønskriver«, fortier og fordrejer.

Læs dette indlæg fra opslagstavlerne, og døm selv!

CITAT:
Orientering fra Ringparkens afdelingsbestyrelse
Opslag - Januar 2013

Afdelingsbestyrelsen holdt den 8. januar sit først møde i det nye år. Du kan se et beslutningsreferat på www.bosj.dk/01011 under mødereferater-afdelingsbestyrelsen.
Her er en kort orientering om de vigtigste
punkter, der var oppe:

 - en drøftelse af det stadig stigende affaldsmængder, så henlægges rundt om i bebyggelsen. Afdelingsbestyrelsen vil sammen med områdekontoret tage forskellige initiativer, for at mindske mængden af den henkastede affald.

 - der har i 2012 været flere skimmelsvampesager i bebyggelsen. Der er brugt omkring 1 mio. kr. på dem. Afdelingsbesyrelsen vil sammen med områdekontoret gennemføre en bedre information til beboerne om forebyggelse af skimmelsvampe.

Kommende aktiviteter i Ringparken

Der er pt. ikke planlagt aktiviteter. Men beboerne i Ringparken kan selvfølgelig stadig gøre brug af beboercafeen i Æblehaven og dens aktiviteter.

Boligselskaber tager nu initiativ til at indkalde aktivitetsudvalget, der blev valgt på beboermødet i september, så der kan komme gang i aktiviteterne i Ringparken til gavn for beboerne.

Arbejdet med helhedsplanen

Den planlagte avis om helhedsplanen er udskudt til februar, da den afventer forhandlinger mellem boligselskabet og Roskilde Kommune om kommunens medfinansiering af helhedsplanen. Der bliver holdt orienteringsmøde engang i løbet af marts. Mere om dette i avisen.

Har du spørgsmål - så kontakt afdelingsbestyrelsen.

Du er altid velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller forslag til initiativer. Send en mail til formanden Stefan Zola Ahlm på ringparken.roskilde@gmail.com. Eller mød op i bestyrelseslokalet i kælderen under beboerhuset, Sdr. Ringvej 51. Her kan du træffe bestyrelsen den 2. tirsdag i måneden kl. 18.00 - 19.30.
CITAT SLUT

lørdag den 16. februar 2013

Arbejdet med den endelige helhedsplan er i gang


Arbejdet med den endelige helhedsplan er i gang
Af Karsten A. Krabbe. 16 februar 2013.

Nedenstående fremgår af uddelt referat fra Ringparkens Afdelingsbestyrelse (side 2)

Karsten A. Krabbe kommenterer »Nyt fra Ringparkens afdelingsbestyrelse - Januar 2013«

Bemærk: K1, K2 og så videre angiver, at der er kommentarer til denne del af nyhedsbrevet.
 - Kommentarerne er flettet ind i teksten..

6. juni sidste år vedtog beboermødet at sende den foreløbige helhedsplan til Landsbyggefonden (LBJ). K1) BOSJ sendte den ind umiddelbart før sommerferien sammen med beregninger af, hvad de enkelte dele af helhedsplanen vil koste. K2) Der er også søgt om kapitaltilførsel, så den kommende husleje kan holdes kunstig nede på et fornuftigt niveau.

Kommentarer: 
1) "BOSJ sendte den ind umiddelbart før sommerferien sammen med beregninger af, hvad de enkelte dele af helhedsplanen vil koste."
 - Disse helt centrale informationer har BOSJ og Afdelingsbestyrelsen holdt skjult for beboerne!

2) "Der er også søgt om kapitaltilførsel, så den kommende husleje kan holdes kunstig nede på et fornuftigt niveau."
 - BOSJ har søgt om KAPITALTILFØRSEL uden at spørge afdelingsmødet om tilladelse!
 - BOSJ har hele tiden truet med, at hvis ikke beeboerne stemte Ja til den foreløbige helhedsplan, så ville huslejestigningerne være 30% eller mere (Jvnfr. udsendt materiale!)
Vi beboere må således holde BOSJ og Afdelingsbestyrelsen fast på, at huslejen IKKE kan overstige 30%!
--- slut på kommentar 1 og 2 ---

I slutningen af oktober fik BOSJ en foreløbig tilbagemelding. Umiddelbart var den ikke særlig opmuntrende. De vil umiddelbart ikke støtte ret meget i helhedsplanen. LBF mener, at hovedparten i helhedsplanen "kun" er forbedringer, som vi selv skal betale. K3) De vil kun give støtte til sammenlægning af lejligheder og lejligheder for bevægelseshæmmede. Herudover stiller de krav om undersøgelser af altanernes tilstand, for at give støtte til renovering af altanerne. Udbredelsen af skimmelsvamp skal også undersøges, hvis vi skal have støtte til forbedring af indeklimaet. Vi betragter kun LBFs foreløbige svar som et forhandlingsoplæg.

Kommentarer: 
3) "De (Landsbyggefonden)  vil kun give støtte til sammenlægning af lejligheder"
 - Vi er 236 lejemål som ikke har kunnet få svar på, HVILKE lejligheder der skal sammenlægges!
Dette krav må være et helt uomgåeligt krav for enhver beboer i Ringparken: Hvad skal der ske med MIT/VORES lejemål
 - Og HVAD skal vi gøre, som bor i de lejligheder på 42 - 47 kvm som BOSJ påstår er for små!
 - Vi er IKKE interesseret i lejligheder på omkr. 90 kvm!
 - Og vi har IKKE hverken råd til eller behov for sådanne store lejligheder!!
--- slut på kommentar 3 ---

BOSJ har også holdt møde med Byrådet for at drøfte de 8 helhedsplaner, som er i spil i Roskilde. Der har i kommunen været særlig opmærksomhed på nedlæggelse af lejligheder. K4) Her har vi ikke noget problem i Ringparken. Her nedlægges ca. 50 lejligheder. Men K5) til gengæld er der mulighed for at få 20 nye lejligheder på Sdr. Ringvej og K6) 30 lejligheder på Faktagrunden, som der tidligere har været planer om.

Kommentarer:
4) "Her nedlægges ca. 50 lejligheder"
 - Sikke noget sludder, der er 100 lejligheder, der skal sammenlægges! Og dette på trods af, at vi der bor i dem er enlige, mindrebemidlere (pensionister, dagpengemodtagere m.fl.) og i øvrigt har forret til at bo i Ringparken, hvor vi har boet i adskillige år!
5) "til gengæld er der mulighed for at få 20 nye lejligheder på Sdr. Ringvej"
 - Disse 20 lejligheder er PENTHOUSELEJLIGHEDER til en husleje på måske 12.000 kr om måneden!
6) "30 lejligheder på Faktagrunden, som der tidligere har været planer om."
 - Der har ALDRIG været planer om dette! Tværtimod har der været tale om at *sælge* bygningerne!
--- slut på kommentarer ---

BOSJ forhandler også med Roskilde Kommune om den kommunale støtte til helhedsplanen. Den endelige tidsplan for helhedsplanen afventer disse forhandlinger. Derfor udskydes den planlagte avis også til slutningen af februar. Der holdes et informationsmøde om status for helhedsplanen engang i marts. 7) Her vil der også være en tilbagemelding fra de arbejdsgrupper, der blev nedsat på mødet den 30. oktober 2012.

Kommentarer:
7) Her vil der også være en tilbagemelding fra de arbejdsgrupper, der blev nedsat på mødet den 30. oktober 2012.
 - Det er særdeles bemærkelsesværdigt at disse arbejdsgrupper er HEMMELIGE. Vi beboere kan ikke få oplyst, hvem der sidder i grupperne hhv. sad i de gamle arbejdsgrupper.
 - Det er endnu mere bemærkelsesværdigt at der ikke er nogen arbejdsgruppe, som arbejder med de små lejligheder, som er dem der er allermest diskussion om!
--- slut på kommentarer ---

Mange skimmelsvampe i Ringparken
Der har i 2012 været en del skimmelsvampesager i Ringparken. Der er brugt omkring 1 mio. kr på at
udbedre dem. Årsagen til skimmelsvamp er fugt, som bl.a. kommer på grund af de kuldebroer, som skyldes uhensigtsmæssig bygningskonstruktion. K8) Men det forværres af uhensigtsmæssig beboeradfærd fx manglende udluftning og tørring af tøj i lejlighederne.

Kommentarer:
8) Men det forværres af uhensigtsmæssig beboeradfærd fx manglende udluftning og tørring af tøj i lejlighederne.
 - Det er da helt hen i vejret at påstå, at det er Beboerne der mangler at lufte ud og at de skulle tørre tøj i lejlighederne!
Tværtimod har vi Ringparken nogle rigtig dejlige vaskerier med (de fleste steder) nye vaskemaskiner og tørretumblere, samt flere tørrerum!
 - Jeg har talt med nogle energikonsulenter, som sagde, at som min lejlighed var indrettet - med MANGLENDE mulighed for effektiv udluftning, så kunne jeg slet ikke undgå at få skimmelsvamp!!! Og da jeg bad om at få sat en ventilator op i badeværelset fik jeg den besked, at det brugte de ikke længere. Tillige har jeg fået at vide, at jeg ikke måtte lufte for meget ud (og således heller ikke have badeværelsesvinduet stående åbent i sommerhalvåret!).

Uddelt  informationsark:
Nyt fra Ringparkens adelingsbestyrelse Januar 2013 
Side 2

fredag den 15. februar 2013

Information til Ringparkens Beboere fra ”det gamle” Aktivitetsudvalg” 14.02.2013

Se også her: banko.foreningssider.dk

Information til Ringparkens Beboere fra ”det gamle” Aktivitetsudvalg”

Hvorfor er Bankoet stoppet?
Hvorfor er der ingen Fastelavnsaktivitet for børn og unge?
Hvorfor bliver der ikke tur i uge 8?

Som flere beboere rigtigt havde opfattet, ønskede bestyrelsen at fyre Aktivitetsudvalget.

Til vores store glæde bakkede over 66% af beboerne op omkring ”det gamle Aktivitetsudvalg”
Sammenlagt 4 gange var vi til afstemning. Alle 4 gange bakkede I op omkring os og vores arbejde.

Men af referatet fra dette beboermøde af 13. september 2012, kunne vi til vores store undring,
læse at vi ikke længere var at finde på listen over udvalgsmedlemmer.

Vi blev alligevel fyret - dette til trods for jeres opbakning.

Det har i mere end 20 år været en stående aftale mellem bestyrelsen og Aktivitetsudvalget at
man oplyste bestyrelsen, ganske uformelt, hvilke personer der ønskede at forsætte i
Aktivitetsudvalget.

Denne tradition har forløbet i flere år og er foregået i samarbejde med flere forskellige
bestyrelser.

Det skal bemærkes at den nuværende bestyrelse med formand Stefan Alm, selv havde accepteret
nævnte metode, både i 2010 og 2011, hvor han har været formand.

På formandens egen anmodning fik han skriftligt oplyst om hvilke medlemmer Aktivitetsudvalget
bestod af og forsat ville bestå af.

Ovenstående til trods, må vi konstatere at bestyrelsen ikke vil anerkende os.
Kun de personer som fremgår af referatet vil formanden anerkende – et referat som bl.a.
formanden og kæreste har stået for.

Det er først i 2012, efter beboermødet  af 13. sep. 2012, at Aktivitetsudvalget oplever at
bestyrelsen ikke respekterer den uformelle arbejdsgang og ikke ønsker at anerkende fremsendte
navne og adresseliste af onsdag den 29-08-2012.

Bestyrelsen havde alle muligheder for at offentliggøre listen til beboermødet. De valgte ikke at
gøre dette.

Bestyrelsen havde alle muligheder for at anerkende at vi ønskede at forsætte. De valgte ikke at
gøre dette.

Den 19 oktober 2012 klager vi til bestyrelsen over  referatet fra beboermødet.

Bestyrelsen ignorerer klagen og vælger at lade som ingenting.

Det er med stor beklagelse og meget svært for Aktivitetsudvalget ikke at 
opfatte bestyrelsens handlemåde, som andet end en politisk motiveret 
udrensning af aktivitetsudvalgsmedlemmer.


Hvordan er det kommet så vidt?

Ringparkens bestyrelse havde i starten af juli måned 2012 fået afslag på økonomisk støtte til
deres reception i forbindelse med indvielsen af legepladser.
Som en del af grundlaget for beslutningen, havde udvalget fundet det godtgjort at bestyrelsen, i
denne sag, havde haft rigeligt med midler til selvstændigt at kunne afholde seancen.
Side 1 af 2

Information til Ringparkens Beboere fra ”det gamle” Aktivitetsudvalg”

Det skal i tillæg bemærkes at udvalget ikke støtter aktiviteter, der som en del af en samlet formål,
har til hensigt at profilere personer eller sager.
Desuden havde beboerne allerede betalt for denne ”aktivitet” via en forhøjelse af huslejen.

Dette afslag blev bestyrelsen så sure over, at vi sidst i juli måned 2012 får oplyst, at Ringparkens
bestyrelse havde fået adgang til de midler som Aktivitetsudvalget af Ringparkens beboere havde
fået æren at formidle.
Bestyrelsen havde med andre ord taget af Aktivitetsudvalgets kasse og hævet kr. 10155,80,- af
udvalgets rådighedsbeløb.

Sagen ender med at bestyrelsen, efter pres fra Regnskabsafdelingen i Roskilde Boligselskab,
nødtvungent må betale beløbet tilbage.

I alt den tid Aktivitetsudvalget har eksisteret, har der aldrig forekommet en situation hvor
bestyrelsen ikke har respekteret beboernes beslutning; at det var Aktivitetsudvalgets opgave at
formidle midlerne til værdige formål.
Det skal dog bemærkes at det ikke har været en nem beslutning, da der også var meget der talte
for en økonomisk støtte.

Man kan altid diskutere beslutninger men man kan ikke diskutere vores og beboernes ret til 
at have andre holdninger end bestyrelsen

Siden starten af juli måned 2012 har bestyrelsen nægtet at indgå i en dialog med 
Aktivitetsudvalget om samarbejde.

Vi har sammenlagt nu i mere end 7. måneder opfordret bestyrelsen til dialog til gavn for 
Ringparkens beboere.
Dette med en kold skulder til følge.
og nu
er vi blevet smidt ud af Aktivitetsudvalget

Sagen er tilsyneladende blevet overdraget til områdeleder der, i mere end 1,5 måned har haft 
sagen, uden at vi på nogen måde er blevet informeret om hvad det er der foregår.

Ovenstående information er desværre kun toppen af isbjerget for hvad vi har måtte læg ryg til.

Vi, i det ”gamle” Aktivitetsudvalg vil  gerne takke beboerne for en mere end 20 årig støtte 
til bl.a. aktiviteter som ture for børn og voksne, Banko og arrangementer i Ringparken

Med Venlig Hilsen
Det ”gamle” Aktivitetsudvalg i Ringparken afd. 11/ved.
1 Birgit Heskjær (Kasserer)
2 Bo Belkov (medhjælper)
3 Sussie Hermansen (medhjælper)
4 Anne Larsen
5 Kim Rasmussen( Stillede ikke op, da han allerede havde tilmeldt sig via listen og desuden
var talsmand for aktivitetsudvalget og skulle tage i mod de nye)
6 Jan Belkov( Stillede ikke op, da han allerede havde tilmeldt sig via listen og desuden var
talsmand for aktivitetsudvalget og skulle tage i mod de nye)
7 Gert Jensen samt en ny
Laila S. Andersson

Vi må desværre konstatere at beboerdemokratiet i Ringparken har det ikke godt for 
tiden

Side 2 af 2

onsdag den 13. februar 2013

Et boligselskab, som ikke kan få penge nok til fupforbedringer og luftkasteller!

Et velkendt billede: Et boligselskab, som ikke kan få penge nok til fupforbedringer og luftkasteller!
Beboerne skal flås og betale for noget, som de slet ikke er interesseret i!

»Det er her, jeg mener, at kæden falder af og at man fra at være et selskab, der stadig bygger og renovere boliger for det lavtlønnede del af den danske befolkning er nu på vej til at udbygge endnu en boligboble som kan springe når som helst og som ingen kan kende konsekvenserne af.
Beboerne i Bakkegården opfordres til at tænke sig om , når de her i næste uge skal mødes og stemme om det nye renoveringsprojekt.«

Læserbrev i Roskilde Avis af Saadou N. Mourched.
Læs mere nedenfor:

lørdag den 2. februar 2013

Dødsdromen i Rabalderparken på Musicon. 2. februar 2013


Roskilde. Dødsdromen i Rabalderparken på Musicon

De unge skatere kan nu vælge mellem at ligge bevidstløse i timevis på en iskold betonoverflade. Eller drukne, når der kommer et pludseligt kraftigt regnskyld i Rabalderparken.

Motto: Fint skal det være, og så er det faktisk skidt! (Sangen om Larsen)

Kan nogen forklare mig, hvorfor regnvandet som kommer ned fra oven, skulle foretrække den overflødige dødsdrom i Rabalderparken frem for Roskilde Ring Park, som er meget større og endda ligger lavere?
- Og hvad med de stakkels skatere, som bliver oversvømmet af en tsunami fra oven? Skaterparken er jo karakteriseret ved en total mangel på sikkerhed - manglende advarselsskilte - sikkerhedsudstyr osv. osv.
Når man nu partout vil smide om sig med penge til et kommunalt Disneyland, hvorfor ikke leve op til ansvaret og sørge for gæsternes sikkerhed??

Nyhed fra Roskilde Kommune
Byrådet vedtager plan for at klare de voldsomme regnskyl og vandstigningerne - Roskilde Kommune »
Voldsomme skybrud, mere regn i hverdagen og stigende vandstand i fjorden er nye udfordringer som følge af klimaforandringerne. Roskilde Kommunes byråd er nu klar med en samlet plan