lørdag den 26. maj 2012

Diskrimination og marginalisering


Diskrimination og marginalisering
Af Karsten A. Krabbe

De af Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland foreslåede tiltag i Helhedsplanen for Ringparken i Roskilde er efter min opfattelse ensidigt rettet mod ældre, enlige og personer på overførselsindkomst.

Ringparken i Roskilde er karakteriseret af en beboersammensætning, hvori indgår mange ældre, mange enlige og mange personer på overførselsindkomst (kontanthjælp og dagpenge).

I den fremlagte helhedsplan indgår følgende elementer:
a) Der skal nedlægges 100 2-værelseslejligheder ud af i alt 236.
b) De nedlagte lejligheder skal til gengæld lægges sammen.
c) De foreslåede renoveringer medfører meget kraftige huslejestigninger.

Ad a) De 2V-lejlighederne beboes typisk af enlige. Beboerne er typisk ældre over 50 -60 år, som er udenfor arbejdsmarkedet - ledige på dagpenge, kontanthjælp eller pensionister. Beboerne har desuden ofte boet mange år i Ringparken,

Helhedsplanen indebærer således, at mange beboere mister deres faste holdepunkt i et område de kender godt og med mange sociale kontakter. Derfor er frygten for at miste deres lejligheder og den velkendte dagligdag!

Mange beboere ønsker KUN at blive boende i deres nuværende lejlighed. Generelt er opfattelsen tillige, at de, der bor i de nedlagte lejligheder ønsker at blive boende i Ringparken.

Nedlæggelsen af lejligheder rammer således ensidigt nogle af Ringparkens svageste beboere: Ældre og svagelige samt andre, der har svært ved at klare sig selv. Til gengæld har kun meget få af disse beboere mulighed for at komme ind under ældrepleje eller andre ordninger.

Ad b) Ingen af de ramte beboere vil sandsynligvis på nogen måde kunne betale for en sammenlagt lejlighed på omkring 90 kvm. Disse beboere har heller ikke noget behov for en sådan stor lejlighed.

Ad c) Der er varslet lejeforhøjelser af ukendt størrelse. På et tidspunkt er der nævnt en huslejestigning på 30%, men dette er senere "trukket tilbage". - Nu tales der om huslejestigninger på 45% og 65%, hvis ikke beboerne stemmer JA til den foreslåede helhedsplan.

Under alle omstændigheder vil kraftige huslejestigninger indebære økonomisk ruin for mange beboere. Boligselskabet forsvarer sig med, at så stiger boligsikringen jo. Men dette argument holder jo slet ikke: Hvis der er en huslejestigning på f.eks. 700 kr (=30% af huslejen for en 2V-lejlighed), stiger boligsikringen kun med 100 kr!

Selv for de beboere som ikke bliver ramt af de foreslåede sammenlægninger vil det medføre voldsomme økonomiske problemer. For et ægtepar, som er folkepensionister og som netop er flyttet til Ringparken indenfor de senere år, fordi huslejen er relativ lav, vil det også medføre alvorlige problemer.

Ringparken er beliggende 10-15 minutters gang fra Roskilde Station. Det er en bebyggelse fra starten af 1950'erne. Huslejen er relativ lav i forhold til nyopførte og nyere lejligheder i Roskilde.

Men det kan de nuværende beboere jo ikke bruge til noget! Vi har jo troligt betalt de huslejestigninger, der er kommet i årenes løb.

Nu er Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland ved at påtvinge en "helhedsplan", som først og fremmest tjener kommunes ønsker med hensyn til det kommunale prestigeprojekt: Musicon, som i stadig stigende grad er fjernstyret af Roskilde Festivallen. Fornylig er Roskilde Højskole pludselig blevet til Roskilde Festival-højskole, hvor Roskildes borgmester Joy Mogensen sidder i skolekredsen. Nabo til Ringparken og Musicon er Roskilde Festivallens domicil, som indenfor en årrække skal udbygges med en kæmpe-betonklods!

De mest radikale elementer i helhedsplanen synes således at være de »ønsker« som Musicon og Roskilde Festivallen har til deres fælles prestigeprojekt.

Her kan nævnes:
I. Der skal bygges ekstra etager på den del af Ringparken, der hedder Sønder Ringvej. Nabo til Musicon og Roskilde Festivallens domicil.
II. Der skal opføres ældre- og handicapboliger på Sdr. Ringvej med elevatorer. Desuden skal der opsættes udvendige pyntealtaner for at opnå de flotte effekter, som er udtænkt ved arkitektens skrivebord.
III. Endelig skal der opføres "penthouse-lejligheder" øverst på Sønder Ringvej, hvor ingen af Ringparkens nuværende beboere nogensinde vil få råd til at bo.
IV. Til sidst bør det nævnes, at Roskilde tilsyneladende er ved at ombygge en cykel-/gangsti til en bred vej, som fører direkte ud i Rabalderstræde, hovedgaden i Musicon. Samtidig skal de garager i Ringvejen som står i vejen, rives ned.
V. Dertil kommer diverse andre forandringer, f.eks. solfangere på tagene (til at producere strøm) samt regnvandsbeholdere. Begge dele er tiltag, der er overtaget fra Musicons nye skaterbane på Musicon!

Alt i alt sker der en kraftig favorisering af Musicon og Roskilde Festivallen: Bygninger, vejføringer osv.

Jeg synes det er diskriminerende, at Ringparkens beboere skal tvinges bort fra deres billige lejligheder, som har været deres faste holdepunkt i deres sociale liv i årevis!

Det er ingen tilfældighed, at de er Ringparkens svageste beboere, der rammes af denne helhedsplan. Boligselskabet og kommune har sammen fremlagt en helhedsplan, som i mange tilfælde slet ikke har været besluttet af beboerne.

Der har været afholdt et antal dialogmøder i bebyggelsen. Men »dialog« kan man slet ikke tale om. Vi beboere har mange gange forsøgt at få indflydelse på indholdet af helhedsplanen. Men vores berettigede kritik bliver slet ikke hørt!

Tværtimod tromler Boligselskabet de oprindelige planer igennem uden at rette så meget som et komma. Når vi så henvender os til boligselskabet eller kommunen får vi enten slet ikke noget svar eller får "en sludder for en sladder".

Der er en påfaldende mangel på tal og oversigter om helhedsplanen. Vi bliver truet til at stemme ja til helhedsplanen, selv om alle de nøgletal, forløbsbeskrivelser og oversigter, som er nødvendige for at vurdere en så omfattende plan.

Jeg mener, det er groft diskriminerende at Ringparkens svageste beboere på denne måde skal kastes ud i økonomisk ruin på grundlag af nogle helt andre interesser end beboernes!

Der falder en meget sort skygge ind over Ringparken. Og det er Roskilde Kommune, Musicon og Roskilde Festivallen, der kaster denne skygge!

Med venlig hilsen
Karsten A. Krabbe
Ringparken 18 st tv
4000 Roskilde
Mail: kkrabbe@dk-finder.dkIngen kommentarer:

Tilføj en kommentar